Edukacja przyrodnicza

Celem edukacji w punkcie przedszkolnym jest zbliżenie dziecka do przyrody, ukształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, doprowadzenie do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie.

Realizowany w Misiowej Krainie program przyrodniczo – ekologiczny pod hasłem „Przyjaciele przyrody” da dzieciom możliwość poszerzenia wiedzy przyrodniczej, pozwoli im poznawać, badać, odkrywać, doświadczać, a dzięki temu nauczy rozumieć i chronić przyrodę.

Edukacja przyrodnicza dzieci odbywać się będzie poprzez kształcenie zintegrowane rozumiane jako łączenie wszystkich zabiegów wychowawczych i dydaktycznych wokół osoby dziecka i jego wszechstronnego rozwoju. Integracja treści będzie miała odzwierciedlenie w metodach, formach i środkach dydaktycznych, które uwzględniają potrzeby i możliwości dzieci, tworzą system motywacyjny do pracy i rozwoju zainteresowań przyrodniczych. Wśród metod dominujących we wszystkich formach pracy z dzieckiem będą metody poszukujące, praktycznego działania, eksperymentowania, zawierające dużo obserwacji i zabaw badawczych (doświadczeń).

Wśród form przybliżających dzieciom świat przyrody znajdą się m.in.: spacery, wycieczki, prace hodowlane i porządkowe, zabawy badawcze, dydaktyczne, przyrodnicze gry terenowe oraz przedstawienia teatralne i muzyczne.

Wiedza i umiejętności nabyte w punkcie przedszkolnym ukażą dziecku współzależności między człowiekiem i otaczającym go światem przyrody oraz ułatwią budowanie związków emocjonalnych poprzez bezpośrednie obcowanie z przyrodą. Program będzie realizowany przy ścisłej współpracy z Rodzicami.